Hakikati hesaba katar, düşünmeyi yeniden tasarlar.

Considers truth, redesigns thinking. 

Şemsa Özar

Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı | Co-Founder and Chairwoman ozar@dissensusresearch.com

Şemsa Özar, 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuş, 1978-80 yıllarında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde, 1980-83 yıllarında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda çalışmıştır. 1990 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden iktisat dalında doktora derecesini almıştır. 1990-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmış; iktisat kuramı, ekonomik kalkınma ve toplumsal cinsiyet dersleri vermiştir. 2018 yılında emekli olmuştur. Kadın emeği ve istihdamı, enformel istihdam, kadına yönelik şiddet, zorunlu göç, sosyal politika, kalkınma iktisadı, küçülme, mikro ve küçük işletmeler konularında araştırma ve yayınları bulunmaktadır. Halen, kurucu ortağı olduğu Dissensus Araştırma ve Danışmanlık şirketinde araştırma yapmaya devam etmektedir. Avrupa Komisyonu, ILO ve SSRC gibi uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmıştır. 2010-2012 arasında İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konularında Avrupa Uzman Ağı’nda (EGGE, European Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues) Türkiye uzmanı olarak görev yapmıştır. Uluslararası Feminist Ekonomi Derneği'nin (IAFFE) başkanlığını (2015-2016) ve yönetim kurulu üyeliğini (2002-2007) yürütmüştür. Kadın Emeği ve İstihdam Girişimi'nin (KEİG) ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar topluluğunun (KEFA) kurucu üyesidir. 

Şemsa Özar is an economist and co-founder of Dissensus Research. She taught courses on economic theory, gender & economics, and economic development in the Department of Economics, at Boğaziçi University until 2018 when she retired. Her research and publications focus on gender inequalities in paid and unpaid labor, women entrepreneurs, gender-based occupational discrimination, micro and small enterprises, social policy, informal employment, degrowth, and forced migration. She took part in various national and international research projects and acted as a consultant for national and international organizations such as the European Commission, UNDP, the World Bank, ILO, IDRC, SSRC (Social Sciences Research Council) and ERF (Economic Research Forum for Arab Countries, Iran and Turkey). She also acted as a country expert for the European Network of Experts on Employment and Gender Equality (EGGE). She acted as the president (2015-2016) and board member (2002-2007) of the International Association for Feminist Economics (IAFFE). She is the founding member of both the Women’s Labour and Employment Initiative (KEIG), a network of 32 women’s NGOs active in combatting discrimination against women and raising awareness about gender equality in paid and unpaid work, and Researchers Studying Women's Labour (KEFA). She has been involved in the women’s movement in Turkey for nearly 30 years and worked with national and international women’s organizations. She has undertaken numerous projects and training programs for civil society organizations and women’s organizations such as KADER, AÇEV, ERG, IAFFE and the Development Centre.

Nükhet Sirman

Kurucu Ortak | Co-Founder sirman@dissensusresearch.com

Nükhet Sirman 40 yıllık eğitim deneyimi olan bir antropolog. Aynı zamanda uzun yıllardır Kadın Hareketi'nin içinde yer almaktadır.  Antropolog olarak pamuk üreten aile çiftlikleri, namus ve töre cinayetlerinin doğası, Türkiye'de ailenin yapısı ve gelişimi, milliyetçilik ve toplumsal cinsiyete etkileri, zorunlu göç ve toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerindeki etkileri, TV dizileri ve TV'nin hakikat sonrası atmosferler üretmedeki rolü üzerine araştırmalar yaptı. Akrabalık ve Aile, İktidar ve Eşitsizlik, Duygu ve Duygulanım Antropolojisi, Nitel Yöntemler, Milletler ve Milliyetçilik, Türk Toplumu ve Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi üzerine dersler vermiştir.  Kadın Hareketi'nin bir parçası olarak Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, KADER, Kadın Adayları Destekleme Derneği, feminist dergi Amargi ve Barış İçin Kadın Girişimi'nin kuruluşunda aktif olarak yer almıştır. Bu derneklerdeki çalışmaları kapsamında toplumsal cinsiyet farkındalığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların siyasetteki rolü ve bunun nasıl dönüştürüleceği, siyasi okuryazarlık, toplumsal cinsiyet ve savaş ve toplumsal cinsiyete duyarlı saha araştırması yürütme konularında çok sayıda eğitim modülü hazırladı. Ayrıca Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü için araştırmalar yürütmüştür. Son 4 yıldır, kurucu ortağı olduğu Dissensus Research'ün çalışmaları kapsamında yürütülen bir dizi araştırma projesinde ve çevrimiçi eğitimde proje yöneticisi ve araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Nükhet Sirman is an anthropologist with forty years of teaching experience.  She has also been involved with the Women’s Movement for many years.  As an anthropologist, she has carried out research on family farms, the nature of honor and honor crimes, the structure and development of the family in Turkey, nationalism and its gender implications, forced migration and its effects on gender relations, and TV serials and the role of TV in producing post-truth atmospheres.  She has taught courses on Kinship and the Family, Power, and Inequality, the Anthropology of Affect and Emotions, Qualitative Methods, Nations and Nationalism, Turkish Society, and the Sociology of Gender.  As part of the Women’s Movement, she has been active in the foundation of The Women’s Library and Information Centre, KADER, the Association for the Support of Women Candidates, the feminist journal Amargi, and the Women’s Initiative for Peace.  As part of her work in these associations, she has produced numerous training modules on gender awareness and gender equality, on the role of women in politics and how to transform it, on political literacy, on gender and war, and on conducting gender-sensitive field research.  She also conducted in the past research for The General Directorate of Women’s Status.  For the last three years, she has worked as a project manager and researcher for a number of research projects and online training carried out as part of the work Dissensus Research of which she is co-founder.

Yusuf Kutlu

Kurucu Ortak | Co-Founder kutlu@dissensusresearch.com

Yusuf Kutlu,  Yüksek Lisansını 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Yüksek Lisans Tezinde, zorunlu göçle İstanbul’a yerleşmiş Kürtlerin katı atık sektörü üzerinde kurdukları yeni yaşamlarını, sanat, estetik ve entellektüellik süreçleriyle beraber işledi. Halen Boğaziçi Üniversitesi'nde Modern Türkiye tarihi alanında doktora derecesi için on dokuzuncu yüzyıl İstanbul'unda atık, temizlik ve halk sağlığı üzerine çalışmaktadır. Veri tabanlı çalışmaların yanı sıra veri tabanının düzenlenmesi ve haritalanması görevlerinde yer aldı. Dissensus Araştırma ve Danışmanlık'ta yürütülen toplumsal cinsiyet araştırmalarında verilerin görselleştirilmesi üzerine çalıştı. Türkiye'nin Siyasal Evrenini Duygu ve Duygulanımlar Üzerinden Anlamak araştırmasına katıldı.

Yusuf Kutlu completed his M.A. in sociology at Boğaziçi University in 2015. Working at present on waste, cleanliness, and public health in nineteenth-century Istanbul for his Ph.D degree in modern Turkish history at Boğaziçi University. He has taken part in data-based studies as well as in the tasks of organizing and mapping the database. He has worked on the visualization of data in gender research conducted at Dissensus Research and Consultancy. Participated in the research on Understanding the Political Universe of Turkey Through Emotions and Affects. Carried out research for different research firms on gender, labor, health, food, retailing, security, and current politics.

Sidar Bayram

Kurucu Ortak | Co-Founder sidarbayram@gmail.com 

Sidar Bayram İstanbul'da yaşayan bir akademisyen ve araştırmacıdır. Doktorasını Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Türkiye'de görsel kültür ve insan hakları politikaları üzerine görsel-işitsel kayıt sistemlerinin sosyal, politik ve estetik etkilerini inceleyen teziyle aldı. Lisans derecesini 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Sosyoloji Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini ise 2011 yılında Sosyoloji Bölümü'nden aldı. 2009-2012 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çalışmaları maddi kültür, medya arkeolojisi, arşiv çalışmaları, teknolojik altyapılar, estetik pratikler, görsel-işitsel bilgi biçimleri ve duygu sosyolojisi üzerine yoğunlaşmaktadır. TÜBİTAK ve Dissensus Araştırma tarafından yürütülen farklı araştırma projelerinde yer aldı. Basılı ve dijital medyada makale, söyleşi ve kitap çevirilerinin yanı sıra görsel kültür, arşiv pratikleri ve insan hakları estetiği üzerine atölye/seminer çalışmaları yürüttü.

Sidar Bayram is a Ph.D. candidate in Koç University Sociology Department and a researcher based in Istanbul. Obtained his B.A. degree from the Department of Political Science and International Relations and Department of Sociology in 2008 and in 2011, his M.A. degree in Sociology at Boğaziçi University. Worked as a research assistant in the Department of Sociology, Boğaziçi Universitybetween 2009 and 2012. His Ph.D. research at Koç University explores the social, political, and aesthetic effects of audiovisual recording systems. His studies focus on material culture, media archaeology, archive studies, technological infrastructures, aesthetic practices, audio-visual forms of knowledge, and the sociology of emotions. He took part in different research projects undertaken by TÜBİTAK and Dissensus Research. Besides publishing and translating articles, interviews, and books in printed and digital media, he also conducted workshops/seminars on visual culture, archival practices, and human rights aesthetics.

Gökhan Mülayim

Kurucu Ortak | Co-Founder gokhan.mulayim@dissensusresearch.com

Gökhan Mülayim doktora derecesini Boston Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden aldı. Ekonomik ve kültürel sosyoloji; organizasyonlar, meslekler ve çalışma sosyolojisi; ve kent çalışmaları alanlarında çalışmaktadır. Sözde gelimi ekonomik olmayanın nasıl ekonominin alanına tercüme edildiği üzerine çalışmaktadır. Özellikle, tuhaf malların ve hizmetlerin nasıl piyasa nesnelerine dönüştürüldüğü ve bu mallar ve hizmetler için piyasalarının nasıl çalıştığına odaklanır. Etnografik araştırma araçlarını kullanarak gerçekleştirdiği doktora çalışmasında İstanbul'daki özel güvenlik piyasasında güvenliğin politik, sosyal ve duygulanımsal bir mal ve hizmet olarak piyasalaşmasını incelemektedir. Boston Üniversitesi, Boston Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyolojiye giriş, iktisat sosyolojisi, sosyoloji kuramı, toplumsal problemler ve değişim dersleri vermiştir. 2020 yılından bu yana Amerikan Sosyoloji Derneği (ASA) Ekonomik Sosyoloji Bölümü'nün Bülteni, Accounts'un baş editörüdür. Daha önce, ASA'nın Ekonomik Sosyoloji Bölümü'nün konsey üyeliği (2022-2023) ve Socio-Economic Review dergisinin editöryal ekibi üyeliği yapmıştır. "Türkiye'nin Siyasi Evrenini Duygular ve Duygulanımlar Üzerinden Anlamak" başlıklı araştırma projesine katıldı. Dissensus Araştırma tarafından gerçekleştirilen ekonomik kriz ve duygular, kadın yoksulluğu, transit göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar, toplumsal cinsiyete duyarlı veri ve istatistiki kapasite geliştirme projelerinde yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans, Sosyoloji bölümünden yüksek lisans dereceleri aldı.Gökhan Mülayim received his Ph.D. from the Department of Sociology at Boston University. He works in the fields of economic and cultural sociology; the sociology of organizations, professions, and work; and urban studies. He focuses on how the so-called non-economic is translated into the realm of the economy. Specifically, he examines how "peculiar" goods and services are transformed into market objects and how the markets for these goods and services operate. In his doctoral research using ethnographic tools, he investigates the marketization of security as a political, social, and affective good and service in the private security industry in Istanbul. He has taught Introduction to Sociology, Economic Sociology, Sociological Theory, Social Problems and Change courses at Boston University, Boston College, and Boğaziçi University. He has been the chief editor of the American Sociological Association (ASA) Economic Sociology Section's Newsletter, "Accounts", since 2020. He has previously served as a council member of the ASA's Economic Sociology Section (2022-2023) and as a member of the editorial team of the Socio-Economic Review. He participated in the research project titled "Understanding the Political Universe of Turkey Through Emotions and Affects." He participated in projects conducted by Dissensus Research, including economic crisis and emotions, women's poverty, transit migrants, refugees and asylum seekers, and gender-sensitive data and statistical capacity development. He earned his B.A. from the Department of Political Science and International Relations and his M.A. from the Department of Sociology, both at Boğaziçi University.

Orkun Doğan

Kurucu Ortak | Co-Founder tirpishon@gmail.com 

2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi dalında lisans eğitimini tamamladı. Ekonomi ve kamusal politika ekonomisi alanlarında yüksek lisans derecelerini İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Barselona Ekonomi Okulu'ndan aldı. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi dalında doktora adayıdır. Araştırmaları ve yayınları tarım ve gıda sistemleri, yerel gıda politikaları, tarımsal dönüşüm, sosyal ve dayanışma ekonomisi ve kooperatifler üzerinedir. Uluslararası Çalışma Örgütü Koop Birimi'nin kooperatif istatistikleri kılavuzunu uygulama inisiyatifi için Kooperatiflerin İstatistikleri hakkındaki Kılavuzları değerlendirme ve önerilerde bulunma konusunda ulusal danışman olarak çalışmaktadır. Ayrıca, Vatandaş Meclisi'nin "Yerel Kamu Politikalarına Sosyal Dayanıklılığı Entegre Etme" projesinde proje yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Dissensus Projesi ve kendisinin kurucu ortağı olduğu Yerküre Yerel Çalışmaları'nın çeşitli araştırma projelerine katılmıştır.

Completed his B.A. in economics at Boğaziçi University in 2010. Obtained his Master's degrees in economics and economics of public policy from Istanbul Bilgi University and the Barcelona School of Economics. He is a Ph. D candidate in economics at Istanbul Bilgi University. His research and publications focus on agriculture and food systems, local food policies, agricultural transformation, social and solidarity economics, and cooperatives. He is working as a national consultant for evaluating and making recommendations on the Guidelines concerning Statistics of Cooperatives for the International Labor Organization Coop Unit’s initiative of implementing cooperative statistics guidelines. He is also working as a project manager in the Citizens Assembly’s project “Building Civic Capacity to Integrating Social Resilience into Local Public Policies”. He has taken part in various research projects of Dissensus Project and Yerkure Local Studies of which he is a co-founder. 

Cemile Gizem Dinçer cemile.gizem@dissensusresearch.com

Cemile Gizem Dinçer, 2022 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji alanında doktorasını tamamladı. Sosyolojiye gelmeden önce, 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında yüksek lisans ve 2011 yılında Türkiye'deki Anadolu Üniversitesi'nde Ekonomi dalında lisans derecesi aldı. Cemile'nin araştırma ilgi alanları arasında toplumsal cinsiyet, cinsellik, sınırlar, göç, feminist metodoloji ve ev içi emek bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından yürütülen çeşitli araştırma projelerine katılmış, niteliksel akademik ve politika araştırmaları yapma konusunda önemli deneyime sahiptir ve çeşitli feminist ve aktivist grupların üyesi olmuştur.

Cemile Gizem Dinçer received her Ph.D. in Sociology (2022) at Middle East Technical University. Before coming to sociology, she received an M.A. (2014) in Gender and Women’s Studies at Middle East Technical University and a B.A. (2011) in Economics at Anadolu University in Turkey. Cemile’s research interests include gender, sexuality, borders, migration, feminist methodology, and domestic labor. She has participated in various research projects undertaken by various national and international institutions, has substantive experience conducting qualitative academic and policy research and has been a member of various feminist and activist groups.

Fatih Tatari fatihtatari@gmail.com 

M. Fatih Tatari, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümünde, doktorasını Kaliforniya Üniversitesi, Davis’te Sosyokültürel Antropoloji Bölümünde tamamlamıştır. Halihazırda ortağı olduğu Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi ve üyesi olduğu Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nde çeşitli projelerde yer almaktadır. Doktora çalışmasında yerel hayvancılık ve peynircilik pratikleri, Türkiye hayvancılığında dönüşüm, ulus-devlet sınırları ve çiftçi örgütlenmelerine odaklanmıştır. İlgi alanları arasında gıda antropolojisi, eleştirel yerel ve kırsal kalkınma, politik ekoloji ve bilim-teknoloji çalışmaları sayılabilir.

M. Fatih Tatari completed his  PhD. in Anthropology at University of California, Davis. Fatih holds a bachelor’s degree in Economics and a master’s degree in Sociology from Boğaziçi University. His research interests are agri-food economies and ecologies, pastoralism, dairy farming, food sciences and technology. He has been involved in various projects on rural development, especially on documenting practices of local-traditional production practices.

Didem Ozan didem@dissensusresearch.com

Didem Ozan Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı’nda yüksek lisans öğrencisidir. Lisans derecelerini 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde tamamladı. Sabancı Üniversitesi SU Gender merkezinde asistan olarak çalıştı. Politik ekoloji, insanın insan olmayanla ilişkileri, afet çalışmaları, çevresel antropoloji ve sosyal teori ilgilendiği çalışma alanlarındandır.

Didem Ozan is an M.A. student in the Cultural Studies program at Sabancı University. They completed their B.A. degrees in Sociology and Political Science and International Relations at Boğaziçi University in 2021. They worked as an assistant at the Gender and Women’s Studies Center at Sabancı University (SU Gender). Their research interests include political ecology, human and nonhuman relationships, disaster studies, environmental anthropology, and social theory.


Melisa Sarı immelisasarii@gmail.com

Melisa Sarı lisans derecesine 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde başlamış olup üçüncü sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Üç yıldır akademik okuma, araştırma ve yazma üzerine çalışmaktadır. 2022 yılında iki ay boyunca bir kültür-edebiyat dergisinde “Stajyer İçerik Editörü” olarak görev almıştır. Akademik alanda ilerlemeyi ve çalışmayı hedeflemektedir. Başta sosyoloji, tarih ve antropoloji olmak üzere sosyal bilimler alanındaki çalışmaları düzenli olarak takip etmektedir. Tarihsel sosyoloji, kültür ve medya çalışmaları, sosyal antropoloji, kent çalışmaları, toplumsal cinsiyet, toplumsal hafıza, göç çalışmaları, millet/milliyetçilik, dil sosyolojisi, küreselleşme ve toplumsal tabakalaşma ilgilendiği araştırma alanlarıdır. Dissensus Araştırma'da araştırma asistanı olarak görev almaktadır.

Melisa Sarı started her undergraduate degree in Sociology at Boğaziçi University in 2020 and continues her education as a third year student. She has been working on academic reading, research and writing for three years. In 2022, she worked as an "Intern Content Editor" in a culture-literature magazine for two months. She aims to progress and work in the academic field. She regularly follows studies in the social sciences, especially sociology, history and anthropology. Her research interests include historical sociology, culture and media studies, social anthropology, urban studies, gender, social memory, migration studies, nation/nationalism, sociology of language, globalization and social stratification. She works as a research assistant in the Dissensus Research.

Ulaş Çetemen ulascete@gmail.com


Ulaş Cetemen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans  öğrencisidir. Arkhe Projesi'nde eğitim planlamacısı olarak görev yapmış ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Aile Çalışmaları alanında akademik bir yaz okulunun planlamasında görev almıştır. Ayrıca Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde iklim politikalarının yerelleştirilmesi ve sivil toplum yerel yönetim işbirliğinin geliştirilmesi konularında çalışmaktadır. Dissensus Araştırma’da araştırma asistanı olarak görev almaktadır.

Ulaş Cetemen is an undergraduate student at Middle East Technical University, Department of Sociology. He worked as a training planner at Arkhe Project and took part in the planning of an academic summer school on Gender Equality and Family Studies. He also works at Eskişehir Tepebaşı Municipality Climate Change Directorate on localization of climate policies and development of civil society-local government cooperation. He works as a research assistant in the Dissensus Research.

Dissensus Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Sinanpaşa Mah. Süleyman Seba Cad. No:14 Daire: 5 Sıraevler

Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 541 910 8065   |   Fax: +90 850 5223403

info@dissensusresearch.com

LinkedInTwitterInstagramFacebookYouTube